Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

 

A tanulók tanulási folyamatának szerves része az otthoni önálló tanulás, a házi feladatok elvégzése. Alapelv, hogy a házi feladat a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó:

- gyakorlás, írásban vagy szóban,

- a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, bevésése, mélyítése, rendszerezése, ismétlése,

- önálló a tananyaghoz tartozó kutatómunka, előadás, portfólió készítése,

- a tantervben meghatározott definíciók, memoriterek megtanulása,

- az év végi vizsgákra való felkészülés tanári iránymutatás alapján,

- házi olvasmányok, rövid cikkek irányított feldolgozása

- önálló könyvtári, vagy elektronikus gyűjtőmunka.

A feladatok kijelölésénél törekednünk kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén az életkoruknak megfelelő legyen.

- A házi feladat tantárgyanként nem haladhatja meg alsó tagozatban a 20 percet, felső tagozatban a 30 percet. Ez magában foglalja az írásbeli és szóbeli feladatokat is. A jobb képességű tanulóknak differenciált feladatokkal biztosítjuk a fejlődést, az önmaguk képességeihez mért előrehaladást. Ez szorgalmi feladatként jelentkezik.

- A napközi otthonos nevelőknek biztosítaniuk kell a másnapi felkészülést a délutáni tanulás keretei között.

- Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adnunk.

- Az órarend összeállításánál – objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk.

- Tanév elején az osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatukat a szülőkkel is egyeztetik.

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében, pénteken csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is.

- A szünetre adott feladatok önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazásár

- A házi feladat mennyisége a tanuló életkorának és a tantárgy jellegének megfelelő.

 

 A témazáró dolgozatok szabályai

- Témazáró dolgozat, egy nagyobb témakör tárgyalása után

- Témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal korábban közölni kell. A naplóba az egyeztetés miatt, bejegyzésre kerül.

- Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

- A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül közölni kell a tanulóval. Amennyiben határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e.

- A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal számít az év végi elbírálás során.

- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a tantárgynak megfelelő  arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők.